ಪುಕ್ಕಲ ಜಗದಾ ತಿಕ್ಕಲ ಜೀವನ
ಅಳುವಾ ಮನವಾ ನೋಡಣ್ಣ,
ಬಿದ್ದರೆ ಸೊರಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಬೆರಗಿ
ಆಡುವ ಮನಸನು ಕಾಣಣ್ಣ ||೧||
 
ಇರುವುದು ಬೇಡ, ಇರದುದು ಬೇಕು
ಎನುವುದು ಮನದಾ ಅಳುವಣ್ಣ,
ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಎನುವುದು ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಣ್ಣ ||೨||
 
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ
ಮನದಾ ತುಮುಲ ನೋಡಿಲ್ಲಿ,
ಸಂತಸಗೊಂಡ ಮನಸಿನ ಕುಣಿತ
ಅದರಾ ಹುಚ್ಚು ಹಾಡಿನಲಿ ||೩||
 
ಹಾರುವ ಮನವೇ ಓದುವೆಯೆಲ್ಲಿ?
ನಿಂತು ಜಗವಾ ನೋಡಿಲ್ಲಿ,
ಜಗತಿನ ಚೆಲುವು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಲಿ
ಎನುವಾ ಮಾತು ದಿಟವಿಲ್ಲಿ ||೪||
 
ಜೀವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓಟದ ಪೊರೆಯು
ಮನಸಿನ ಚೆಲುವಿಗೆ ಜೀವನ ಹೊರೆಯು,
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹರಿವುದೆ ಸರಯೂ?
ಅಂತರಾಳದಾ ಆ ನದಿಯೂ ||೫||
 
ನಾಮುಂದೆಂದು ತಾಮುಂದೆಂದು
ಜಗವು ಕೂತಿದೆ ನಿರಶನದಿ,
ಸರದಿಯ ಸಾಲಲಿ ನಿಲುವುದು
ಮೌಡ್ಯ ಆಗುವುದೀಜಗದಿ ||೬||
 
ಮನಸಿನ ತಳದಲಿ ಇಟ್ಟನು ಸುಖವನು
ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವ ನಮಗೇ ಬಿಟ್ಟನು,
ಅರಿಯೋ ಮನುಜ ಈ ನಿಜವನ್ನು
ಎನುತಾ ಶಿವನು ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟನು ||೭||
 

                                             -ಕಾಮಿ