ಬಾಳೆಂಬ ಬರಿಬಾವಿ ನೀರಿಲ್ಲದಾಗ
ಮಿಂಚಂತೆ ನೀಬಂದೆ ತಳಸೀಳಿದಾಗ
ಒಲವೆಂಬ ಚಿಲುಮೆಯ ಹುಟ್ಟಾಯ್ತು ಆಗ ||
 
ಮಾಯೆಯಾ ಮೃಗದಂತೆ ನೀ ಅಂದು ಹೊಂಟಾಗ
ಮನವೆಂಬ ಸೀತೆಯು ಬೀಕೆಂದಳಾಗ,
ಲಕ್ಷಣನ ವಿವೇಕ ಮಾರೀಚನೆಂದಾಗ
ಈ ನನ್ನ ಮನವು ಕೆಲದಾಯ್ತಾಗ ||
 
ಮೋಹದಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೈಚಾಚಿ ನಿಂತಾಗ
ತಾಳದಾ ಮನವು ರೇಖೆದಾಟಿ ಬಂದಾಗ,
ಪ್ರೇಮದಾ ರಾವಣ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕಾಗ
ಮನವೆಂಬ ಸೀತೆಯು ಬಂಧಿಯಾದಳಾಗ ||
 
ಮಾರೀಚಿ ನೀನೆಂದು ನನಗನಿಸಿದಾಗ
ಒದೆದೋಯ್ತು ಈ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಾಗ,
ಜಾನಕಿಯ ಮುಕ್ತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವಾಗ?
ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಜೀವ, ಈ ಹೃದಯ ನಿಂತಾಗ ||
 
ರಾವಣನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿಜಯವುಂಟೆ?
ಮಾರೀಚಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಂಟೆ?
– ಕಾಮಿ