ಮನಸಿನ ಹಾಳೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ನೀಲಿ
ಬರೆದೆನು ಹಚ್ಚಿ ಕವಿತೆಯಲಿ,
ನನ್ನಾ ಮನಸಿನ ಕೀಲಿಕೈಗಳು
ಕಳೆದಿವೆ ಗೆಳತಿ ಕತ್ತಲಲಿ||೧||
 
ದೊರೆತರೆ ನಿನಗೆ ಮರಲಿಸಬೇಡ
ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಚಾವಿಯನು,
ಸಿಕ್ಕರೆತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನಗೆ
ಮನಸಿನ ಬಂಧಿ ನೀನಿನ್ನು||೨||
 
ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರಲಾಗಿ
ಗಾಬರಿಗೊಂಡೆ ನಾನಲ್ಲಿ,
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸಲಿ ತುಂಬಿರೆ
ಹೆಚ್ಚಲೆ ಬೇಕು ಗಾತ್ರದಲಿ||೩||
 
ಕಾಮದ ಮನಸಿನ ಮೋಹದ ಕಲ್ಮಷ
ಗುಡಿಸಲು ತಂದೇ ಕಸಪೊರಕೆ,
ಪ್ರೇಮದಿ ಒದರಿ, ಚೆಲುವಲಿ ದೂಡಿ
ತೆಗೆದೇ ಹಂದರ ಮನಸಾಕೆ||೪||
 
ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳತಿ, ಮನದಾ ಒಡತಿ
ಇಲ್ಲರೆ ನೀನು ಬಾಳಿನಲಿ,
ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು
ನಿಲ್ಲಲಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಲ್ಲಿ||೫||
 
                                  -ಕಾಮಿ