ಮನಸ್ಸು ಮಲಗಿದೆ ಗದ್ದಲಿಸದಿರು…

ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ, ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಎಗರಾಡಿ
ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಡಿದಾಡಿ, ಕಿತ್ತಾಡಿ ಚೀರಾಡಿ
ತನ್ನಿಂದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ, ಎಂಬಂತೆ ಹಾರಾಡಿ
ತಾನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಂದು ಅರಿವಾಗಿ
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಮಲಗೈತೆ ಸುಖನಿದ್ದೆ ಸೊಂಪಾಗಿ ||

ಮಲಗೈತೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮನಸು;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಆಗೈತೆ ಕೂಸು!

ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ಲಿ ಓ ನನ್ನ ಮನಸೇ
ಚರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗುವೇಕೆ?
ಭರದಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ಈ ಓಟವೇಕೆ?
ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಚರಿತೆ, ಚರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ
ಪರಮಾತ್ಮನೀಸತ್ಯ ನೀನೇಕೆ ಮರೆತೆ? ||

ಮಲಗು ಓ ಮನಸೇ, ಮಲಗು ಓ ಮನಸೇ;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ನೀ ಆಗು ಕೂಸೇ!

ಪರಪಂಚ ಓಡೈತೆ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆಡೆಗೆ
ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೀನ್ನೋಡು ಅದರ ಚಡಪಡಿಕೆ
ಕೂತಲ್ಲಿ ಮುಖಮಾಡು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ
ನಡೆದಾಗ ನೀನು, ಆ ಬುದ್ಧನೆಡೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ||

ಮಲಗಣ್ಣ ಮನಸಣ್ಣ ನೀನಿಂದು ಇಲ್ಲಿ;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ನೀನಾಗು ಕೂಸಿಲ್ಲಿ!

-ಕಾಮಿ