ಬಸಿರಾದ ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಮೋಡ ಗರ್ಭದಲಿ
ತುಂಬೈತೆ ಬಯಕೆಗಳು ಮನದ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ
ತಂಪನೆಯ ಗಾಳಿಯಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಉಸಿರಲ್ಲಿ
ಬಸಿರಾಚೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಯು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||೧||

ಹಸಿಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯು ತನುವ ತೋಯುತಲಿರಲು
ಹೊಸಹೆಣ್ಣ ಮನವಿರುವ ನೂರೆಂಟು ಬಯಕೆಗಳು
ದೂರದಾ ಊರಿನೆಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿರಲು
ಅನಂತದಾ ಬಾಗಿಲನು ಮಳೆಯು ಮುಚ್ಚಿರಲು ||೨||

ಭೂತದಲಿ ಕಳೆದೋಗಿ ಭವಿತವ್ಯ ಮಂಜಾಗಿ
ಹನಿಗಳಾ ಪರದೆಯಲಿ ಮನವು ಮರೆಯಾಗಿ,
ಕಳುವಾಗು ಮನಸೇ, ಬರಿದಾಗು ಕನಸೇ
ಹನಿಗಳಲಿ ಒಂದಾಗು ಜಗತಿನಾ ಕೂಸೇ ||೩||

ಮನಸಿನಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಳೆಯು ತೊಳೆದಿರಲು
ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಪಂಚ ಕಾಲವಾಗಿರಲು,
ಶಬ್ದಗಳು ಭತ್ತಿರಲು, ನಿಶಭ್ದ ಭಿತ್ತಿರಲು
ಮನಸಿನಲಿ ಓಂಕಾರ ಹನಿಯಾಗಿ ಜಿನುಗಿರಲು ||೪||

ನಿಂತಾಗ ಹನಿಗಳು ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಕೆ
ಮನದಲ್ಲಿ ಸುರಿದೈತೆ ಮಳೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂಗೆ…

-ಕಾಮಿ