ಆರಾಣೆ ಪರ್ಪಂಚದಾಗೆ ಮೂರಾಣೆ ಜೀವನ
ಎಂಟಾಣೆ ಕನಸ್ನಾಗೆ ನಾಕಾಣೆ ಬಣ್ಣ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ… ||ಪ||

ಜೀವಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವನ
ನನ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲೈತೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತಣ್ಣ
ಅವರ್ದೊಂದು ಆರಾಣೆ ಇವರ್ದೊಂದು ಮೂರಾಣೆ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟಾಣೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಕಾಣೆ ||೧||

ಕಂಡವ್ರ ಎಂಟಾಣೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು
ನಾಕಾಣೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾ ಕಂಡು-ಕೊಂಡು
ಆರಾಣೆಗ್ ಎಗರಿ, ಮೂರಾಣೆಗ್ ಮುದುರಿ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯಾವ ನಾ ಅರಿತು-ಕೊಂಡು ||೨||

ಅವರಿವರ ಜೀವನ ನಾ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿ
ನನ್ ಜೀವನ ಯಾವ್ದಂತ ನಾ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ
ಬೇಸತ್ತು ಬೆವರಿಳಿದು ಕಳೆದೋಗಿ-ಇತ್ತು
ಎರಡಾಣೆ ನನ್ ಜೀವನ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿತ್ತು ||೩||

ನನ್ ಜೀವನಾ ನಾ ಬದುಕಿ ನಾ ಸಾಯಬೇಕು
ಬೆರವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಯಾರದ್ದೋ ಎಂಟಾಣೆ ಆರಾಣೆಗಿಂತ
ಎರಡಾಣೆ ‘ನಾನು’ ನಾನಾಗಬೇಕು ||೪||

ಬಿಕನಾಸಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ
ಕಂಡವ್ರ ಎಂಟಾಣೆ ಯಾವಾಗಲು ಮಿಥ್ಯ!
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ… ||೫||

-ಕಾಮಿ