ನಿನ್ನ ಮೂಗುತಿ ಮಿಂಚಲ್ಲಿ ನನ್ನನಾ ಕಂಡಾಗ
ಭಯವೆಂಬ ವಿಷಬೀಜ ವಿಧಿ ಭಿತ್ತಿದಾಗ,
ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಋಜು ಜರಿದಾಗ
ಲೇಖನಿಯ ನೀಲಿ ಖಾಲಿಯಾಯ್ತಾಗ ||೧||

ಮೊದಲ ಸಲ ನೀ ನನ್ನ ಎದಿರು ಬಂದಾಗ
ಮನಸೆಂಬ ಕೋಗಿಲೆ ಬಾಯ್ಕಟ್ಟಿತಾಗ,
ಮೌನದಾ ಗೀತೆಯಾ ನಾ ಹಾಡಿದಾಗ
ನೀ ಕೇಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪರಿತಾಪ ಈಗ ||೨||

ಹೃದಯದಾ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ
ಕಣ್ಣಿನಾ ಅಂಚಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ ಪ್ರೀತಿ,
ಅನುರಾಗ ಬಳಸಿ ನೀ ಬಾರೆ ಒಡತಿ
ಬಿಳಿಹಾಳೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ನನ್ನ ಸತಿ ||೩||

ಕಾಮದಲಿ ಬೆರೆತಾಗಿ, ಪ್ರೇಮದಲಿ ಒಂದಾಗಿ
ಜೀವದಲಿ ಕಲೆತಾಗಿ, ಬಾಳಿನಲಿ ಒಂದಾಗಿ,
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ
ಆಗುವುದು ಇನ್ನು, ನನ್ ಜೀವ ಬರಿದಾಗಿ ||೪||

-ಕಾಮಿ