ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಮುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ!!