ಬಚಿಟ್ಟ ಕನಸಿನಾ ಬೆತ್ತಲೆಯ ರೂಪ,
ಬಿಚಿಟ್ಟಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೋಪ,
ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಪಾಪ,
ಬಾಯ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ!
 
ಮನಸಿನಾ ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು ಇಲ್ಲ,
ಮಧ್ಯದಾ ಜರಡಿಯಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲ್ಲ,
ಅನಿಸಿದ್ದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ,
ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
 
ಮದ್ಯದಾ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲ್ದಾಗ ನಾನು,
ನಾನಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ನನ್ನೋಡು,
ಕಾಮದ ಕತ್ತಲಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯ ನಾನು,
ನಾನಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ನನ್ನೋಡು,
ಸಾವಿನಾ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು,
ನಾನಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ನನ್ನೋಡು!
 
ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ – ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಾಶ,
ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ – ಕಾಮದಿಂದ ನಾಶ,
ಬಲ್ಲ-ತಿಳಿದವರು ಸತ್ತಾಗ – ಸ್ವನಾಶ,
 
ಹೇ ಕಾಮಿ! ನಾಶವಲ್ಲವೇ ನಿರ್ವಾಣ?
ನಿರ್ವಾನವಲ್ಲವೇ ಅವಿನಾಶ?
 
-ಕಾಮಿ